วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอนรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ (๒๐ ส.ค๕๕)
                  เมื่อวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ พ.อ.จรูญ   แป้นแก้ว รอง.ผบ.บชร.๓ และคณะ
 ได้ตอนรับนักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่ ๔  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ กองพันสรรพากระสุนที่ ๒๓


วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการปลูกต้นยางพารา


     เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ พ.อ.วิทยา เพ็งสุข พร้อมด้วยนายทหาร นายสิบและพลทหาร
   ได้ร่วมกิจกรรม โครการปลูกต้นยางพาราพื้นที่ว่างเปล่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
                พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
                               ณ บริเวณ รอบคลัง สป.๕ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมลงแขกดำนา

    เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  พ.อ.วิทยา เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ และกำลังพลฯ
       ได้ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ณ บริเวณ ข้างแหล่งร่วมข้าราชการ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม BIG CLEANING DAY และการปลูกต้นไม้

เมื่อวันที่  ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕  พ.อ.วิทยา เพ็งสุข ผบ.พัน.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  และกำลังพลฯ
         เข้าร่วม กิจกรรม BIG CLEANING DAY และการปลูกต้นไม้  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
                                 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  จังหวัดพิษณุโลก