วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เดินทางไกลประจำเดือน มิ.ย.


             เมื่อวันที่   ๒๙ มิ.ย. ๕๕   กำลังพล พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร. ๓ ได้เดินทางไกลประเดือน มิ.ย. ๕๕

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประเมินผลตามนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร วันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๕              เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๕ หัวหน้าชุดตรวจ และประเมินผลติดตามนโยบายการปลูกฝั่ง
               และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและคณะ ได้มาประเมินผลและติดตามนโยบาย ณ
            กองพัน สพ.กระสุน ๒๓ บชร. โดยมี พ.อ.วิทยา เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓
            นายทหาร นายสิบและแม่บ้าน ร่วมรับคณะตรวจ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รองเจ้ากรมสรรพาวุธได้มามาตรวจเยี่ยมหน่วย

           เมื่อวันที่ ๒๐  มิ.ย.๕๕  พลตรีจรัญ    พันธุนนท์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธและคณะได้เดินทาง
               ตรวจเยี่ยมพัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  และได้ให้โอวาสกับกำลังพลสรรพาวุธ

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.๓

เมื่อวันที่  ๕  มิ.ย.๕๕   ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.๓  
ณ ลานอเนกประสงค์   ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ๔ มิ.ย.๕๕

                            ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร. และกำลังพลได้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน
                      เนื่องในวันวิสาขบูชา  ในวันที่  ๔  มิ.ย.๕๕  ณ อาคารเอนกประสงค์ บชร.๓